Cost plus fixed fee (CPFF) contract

Định nghĩa Cost plus fixed fee (CPFF) contract là gì?

Cost plus fixed fee (CPFF) contractChi phí cộng với phí cố định (CPFF) Hợp đồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost plus fixed fee (CPFF) contract - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí cộng với hợp đồng trong đó một nhà thầu được thanh toán một thoả thuận phí cố định (không phụ thuộc vào chi phí hợp đồng) như lợi nhuận của nhà thầu.

Definition - What does Cost plus fixed fee (CPFF) contract mean

Cost plus contract in which a contractor is paid an agreed upon fixed fee (irrespective of the contract cost) as contractor's profit.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *