Cost plus percentage contract

Định nghĩa Cost plus percentage contract là gì?

Cost plus percentage contractChi phí cộng với tỷ lệ phần trăm hợp đồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost plus percentage contract - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong xây dựng, một phương pháp thanh toán cho nhà thầu, trong đó thêm một khoản tiền tiền, thể hiện dưới dạng một phần trăm, được thanh toán của khách hàng được chỉ định để trang trải chi phí overhead của nhà thầu. Khi trả tiền như một khoản lợi nhuận được xác định trước, khách hàng sẽ thường đòi hỏi một kế toán chặt chẽ các khoản chi phí.

Definition - What does Cost plus percentage contract mean

In construction, a method of payment to a contractor in which an additional amount of money, expressed as a percentage, is paid by the client that is designated to cover the contractor's overhead costs. When paid as a predetermined profit, the client will usually require a strict accounting of expenses.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *