Cost proposal

Định nghĩa Cost proposal là gì?

Cost proposalXét đề nghị chi phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost proposal - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dự toán sơ bộ do một nhà thầu với mục đích đàm phán hoặc lên kế hoạch cho một công việc hoặc dự án.

Definition - What does Cost proposal mean

Preliminary cost estimate submitted by a contractor for the purpose of negotiations or planning a job or project.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *