Cost sharing agreement

Định nghĩa Cost sharing agreement là gì?

Cost sharing agreementThỏa thuận chia sẻ chi phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost sharing agreement - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thỏa thuận giữa hai bên để chia sẻ chi phí phát triển một tài sản vô hình, chẳng hạn như mã máy tính, phương pháp sản xuất, hoặc bằng sáng chế. một sự sắp xếp như vậy được sử dụng để làm giảm hoặc thuế tránh về việc chuyển nhượng tài sản. Ví dụ, nếu một công ty mẹ muốn có một công ty con nước ngoài để sử dụng một trong những bằng sáng chế của mình, cơ quan thuế có thể xem xét việc chuyển giao một giao dịch chịu thuế. Bằng cách thiết lập một thỏa thuận chia sẻ chi phí, công ty mẹ và các công ty con cổ phần trong chi phí xây dựng văn kiện bằng sáng chế, để cả hai có quyền sử dụng nó, và nó không được chuyển từ một đến khác.

Definition - What does Cost sharing agreement mean

An agreement between two parties to share the cost of developing an intangible asset, such as computer code, production methods, or patents. Such an arrangement is used to reduce or avoid taxes on the transfer of assets. For example, if a parent company wanted a foreign subsidiary to use one of its patents, tax authorities might consider the transfer a taxable transaction. By establishing a cost sharing agreement, the parent company and the subsidiary share in the cost of developing the patent, so that both are entitled to use it, and it is not transferred from one to the other.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *