Cost sheet

Định nghĩa Cost sheet là gì?

Cost sheetTrang giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost sheet - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tài liệu phản ánh chi phí của các mặt hàng và dịch vụ theo yêu cầu của một dự án cụ thể hoặc bộ phận để thực hiện các mục đích kinh doanh của mình. Ví dụ, một tấm chi phí phòng ban có thể bao gồm các chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí quản lý phát sinh trong một khung thời gian nhất định bởi một bộ phận và do đó nó cung cấp một kỷ lục của chi phí có tính phí cho bộ phận đó.

Definition - What does Cost sheet mean

A document that reflects the cost of the items and services required by a particular project or department for the performance of its business purposes. For example, a departmental cost sheet might include the material costs, labor costs and overhead costs incurred over a given time frame by a department and it therefore provides a record of costs that are chargeable to that department.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *