Credit Reporting Agencies

Định nghĩa Credit Reporting Agencies là gì?

Credit Reporting AgenciesCơ quan báo cáo tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credit Reporting Agencies - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công ty trách nhiệm gán xếp hạng độc lập cho thấy sự tín xứng đáng của tổ chức phát hành chứng khoán và các nghĩa vụ nợ khác, và trong một số trường hợp các nghĩa vụ nợ mình. xếp hạng cơ quan báo cáo tín dụng được sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng và để xác định lãi suất cho các sản phẩm nợ.

Definition - What does Credit Reporting Agencies mean

Companies responsible for assigning independent ratings indicating the credit-worthiness of the issuers of securities and other debt obligations, and in some cases of the debt obligations themselves. Credit reporting agency ratings are used to assess credit risk and to determine interest rates for debt products.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *