Credit watch

Định nghĩa Credit watch là gì?

Credit watchĐồng hồ tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credit watch - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khả năng cho một cá nhân, doanh nghiệp, hoặc công ty để có được tín dụng dựa trên một đánh giá bởi một văn phòng tín dụng.

Definition - What does Credit watch mean

The ability for an individual, business, or corporation to obtain credit based on a rating by a credit bureau.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *