Credited service

Định nghĩa Credited service là gì?

Credited serviceDịch vụ ghi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credited service - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Năm làm việc được tính vào thâm niên, hoặc trong tính toán của phúc lợi hưu trí.

Definition - What does Credited service mean

Years of employment counted toward seniority, or in computation of retirement benefits.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *