Criminal liability

Định nghĩa Criminal liability là gì?

Criminal liabilityTrách nhiệm hình sự. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Criminal liability - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trách nhiệm phát sinh ra các vi phạm một đạo luật hoặc có hành một hành động tội phạm. bảo hiểm trách nhiệm không bao gồm trách nhiệm hình sự.

Definition - What does Criminal liability mean

The liability that arises out of breaking a law or committing a criminal act. Liability insurance does not cover criminal liability.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *