Crisis management

Định nghĩa Crisis management là gì?

Crisis managementQuản lý khủng hoảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Crisis management - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bộ thủ tục áp dụng trong việc xử lý, ngăn chặn, và giải quyết các trường hợp khẩn cấp trong các bước kế hoạch và phối hợp.

Definition - What does Crisis management mean

Set of procedures applied in handling, containment, and resolution of an emergency in planned and coordinated steps.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *