Defeasible title

Định nghĩa Defeasible title là gì?

Defeasible titleTiêu đề có thể thủ tiêu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defeasible title - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiêu đề có thể được bãi bỏ hoặc thu hồi vào một ngày trong tương lai hoặc vì một lý do cụ thể. Ví dụ, nếu một tiêu đề được đưa ra cho một cá nhân trên bất ngờ rằng cá nhân không được kết hôn trước tuổi 29 và cá nhân được kết hôn trước 29 tuổi, danh hiệu có thể bị thu hồi.

Definition - What does Defeasible title mean

Title that could be void or revoked at a future date or for a particular reason. For example, if a title is given to an individual on the contingency that the individual does not get married before the age of 29 and the individual gets married before 29, the title can be revoked.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *