Crisis

Định nghĩa Crisis là gì?

CrisisCuộc khủng hoảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Crisis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự kiện quan trọng hoặc điểm quyết định đó, nếu không được xử lý một cách thích hợp và kịp thời (hoặc nếu không được xử lý ở tất cả), có thể biến thành một thảm họa hay thảm họa.

Definition - What does Crisis mean

Critical event or point of decision which, if not handled in an appropriate and timely manner (or if not handled at all), may turn into a disaster or catastrophe.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *