Criteria matrix

Định nghĩa Criteria matrix là gì?

Criteria matrixMa trận tiêu chí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Criteria matrix - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một công cụ lập kế hoạch dự án được sử dụng trong Six Sigma và các phương pháp cải tiến quy trình khác, giúp một nhóm để xác định tầm quan trọng tương đối của các đặc điểm quá trình cần phải cải thiện. Ma trận tiêu chí, cũng được gọi là một ma trận ưu tiên, cũng có thể giúp đỡ để xác định các dự án có nhiều khả năng mang lại những cải tiến thành công dựa trên các yếu tố như tính sẵn sàng của thông tin và độ phức tạp tương đối của môi trường.

Definition - What does Criteria matrix mean

A project planning tool used in Six Sigma and other process improvement methodologies, that helps a team to identify the relative importance of process characteristics in need of improvement. The criteria matrix, also called a prioritization matrix, can also help to determine which projects are most likely to yield successful improvements based on factors such as availability of information and relative complexity of the environment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *