Criterion-related validity

Định nghĩa Criterion-related validity là gì?

Criterion-related validityGiá trị tiêu chuẩn liên quan đến. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Criterion-related validity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hiệu lực của một bài kiểm tra quá trình lựa chọn đánh giá bằng cách so sánh điểm số thử nghiệm với một tiêu chí không kiểm tra. Ví dụ, bài kiểm tra cho kỹ năng lãnh đạo sẽ phù hợp với điểm số thử nghiệm với những đặc điểm hiển thị bởi các nhà lãnh đạo nổi tiếng.

Definition - What does Criterion-related validity mean

Validity of a selection process test assessed by comparing the test scores with a non-test criterion. For example, test for leadership skills will match the test scores with the traits displayed by known leaders.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *