Criterion

Định nghĩa Criterion là gì?

CriterionTiêu chuẩn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Criterion - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tiêu chuẩn mà một cái gì đó có thể được đánh giá hay quyết định. Trong một bối cảnh điển hình, có nhiều hơn một tiêu chí được xem xét và do đó số nhiều 'những tiêu chí' được gặp phổ biến hơn.

Definition - What does Criterion mean

A standard by which something can be judged or decided. In a typical context, there is more than one criterion under consideration and thus the plural 'critieria' is more commonly encountered.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *