Critical characteristic

Định nghĩa Critical characteristic là gì?

Critical characteristicĐặc điểm quan trọng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical characteristic - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một đặc điểm của một quá trình mà có thể gây ra thất bại hay khiếm khuyết nếu nó không phải là hiện tại hay không phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hoặc yêu cầu khác. Xác định các đặc điểm quan trọng của một quá trình là cần thiết để xác định chiến lược để cải thiện đầu ra của quá trình này.

Definition - What does Critical characteristic mean

A characteristic of a process that can cause failure or defects if it is not present or not in compliance with quality standards or other requirements. Identifying the critical characteristics of a process is necessary in order to determine strategies for improving the output of the process.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *