Critical success factors (CSF)

Định nghĩa Critical success factors (CSF) là gì?

Critical success factors (CSF)Yếu tố thành công quan trọng (CSF). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical success factors (CSF) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số lượng hạn chế (thường là từ 3-8) các đặc điểm, điều kiện, hoặc các biến có ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến tính hiệu quả, hiệu quả, và khả năng tồn tại của một tổ chức, chương trình, dự án. Các hoạt động liên quan đến CSF phải được thực hiện ở mức cao nhất có thể của sự xuất sắc để đạt được mục tiêu tổng thể dự định. Còn được gọi là yếu tố then chốt thành công (KSF) hoặc các khu vực kết quả then chốt (KRA).

Definition - What does Critical success factors (CSF) mean

Limited number (usually between 3 to 8) of characteristics, conditions, or variables that have a direct and serious impact on the effectiveness, efficiency, and viability of an organization, program, or project. Activities associated with CSF must be performed at the highest possible level of excellence to achieve the intended overall objectives. Also called key success factors (KSF) or key result areas (KRA).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *