Critical value analysis

Định nghĩa Critical value analysis là gì?

Critical value analysisPhân tích giá trị quan trọng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical value analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Loại phân tích ABC trong đó một 'giá trị quan trọng' (dựa trên một mục của nhận thức tầm quan trọng hay biết) được gán cho mỗi mục trong một hệ thống kiểm soát hàng tồn kho.

Definition - What does Critical value analysis mean

Type of ABC analysis in which a 'critical value' (based on an item's perceived or known importance) is assigned to every item in an inventory control system.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *