Currency option

Định nghĩa Currency option là gì?

Currency optionQuyền chọn tiền tệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Currency option - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng mà trao quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) mua hoặc bán một lượng nhất định của một loại tiền tệ đặc biệt tại một tỷ giá xác định hoặc (1) vào một ngày cố định trong tương lai (gọi là tùy chọn châu Âu), hoặc (2) trên bất kỳ nhật vào một ngày cố định trong tương lai (gọi là tùy chọn American). Philadelphia chứng khoán là thị trường quyền chọn tiền tệ hàng đầu thế giới.

Definition - What does Currency option mean

Contract that confers the right (but not the obligation) to buy or sell a given amount of a particular currency at a specific exchange rate either (1) on a fixed future date (called European option), or (2) on any date up to a fixed future date (called American option). Philadelphia stock exchange is world's premier currency options market.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *