Currency translation

Định nghĩa Currency translation là gì?

Currency translationChuyển đổi tiên tệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Currency translation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để thay đổi giá trị của một đồng tiền vào một giá trị của một ngoại tệ. Để làm điều này, một công ty phải có các thông tin như các đồng tiền trong câu hỏi và tỷ giá hối đoái. dịch tiền tệ là đặc biệt quan trọng cho các tập đoàn đa quốc gia hoặc các doanh nghiệp có thể hoạt động trong các lĩnh vực với các đồng tiền địa phương khác nhau. Ví dụ, một tập đoàn lớn có kế hoạch dự báo doanh thu hàng năm của nó có thể sử dụng dịch tiền tệ để đưa tiền tệ sử dụng tại trụ sở quê hương của đồng nội tệ có liên quan (ví dụ, đô la Mỹ sang Euro). Công ty cũng có thể dịch thu từ các chi nhánh nước ngoài, cũng như các đơn vị nước ngoài khác, sang đô la Mỹ để so sánh các con số để một phần trong nước của công ty. Xem thêm tệ nhóm.

Definition - What does Currency translation mean

To change the value of one currency into a value of a foreign currency. In order to do this, a company must have information such as the currencies in question and the exchange rates. Currency translation is especially important for multinational corporations or businesses that might operate in areas with different local currencies. For example, a large corporation planning its yearly revenue projections could use currency translation to bring the currency used at the home office to the relevant local currency (for instance, U.S. dollar to Euro). The company could also translate revenues from the foreign subsidiary, as well as other foreign divisions, into U.S. dollars to compare the numbers to a domestic portion of the company. See also group currency.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *