Current assets turnover

Định nghĩa Current assets turnover là gì?

Current assets turnoverTài sản lưu động kim ngạch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Current assets turnover - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tỷ lệ cho biết như thế nào có hiệu quả một công ty đang sử dụng Tài sản lưu động của nó để tạo ra doanh thu. Doanh thu bán hàng ÷ tài sản bình quân hiện tại: Formula.

Definition - What does Current assets turnover mean

Ratio that indicates how efficiently a firm is using its current assets to generate revenue. Formula: Sales revenue ÷ Average current assets.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *