Current reality tree (CRT)

Định nghĩa Current reality tree (CRT) là gì?

Current reality tree (CRT)Cây thực tế hiện nay (CRT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Current reality tree (CRT) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp để xác định những vấn đề gốc có ảnh hưởng đến chất lượng của các sản phẩm của một quá trình kinh doanh. Một cây thực tế hiện nay được xây dựng bằng cách liệt kê các vấn đề quan sát cụ thể trong hoặc kết nối với một quá trình, và phát triển một chuỗi các nguyên nhân và tác động liên kết các vấn đề để các nguồn tiềm năng. Kỹ thuật cây thực tế hiện nay thường được sử dụng bởi các học viên của các học thuyết về phương pháp chế quản lý kinh doanh.

Definition - What does Current reality tree (CRT) mean

A method for determining the root problems that affect the quality of the output of a business process. A current reality tree is constructed by listing specific observed problems in or connected to a process, and developing a chain of causes and effects that link the problems to potential sources. The current reality tree technique is often used by practitioners of the Theory of Constraints business management methodology.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *