Deed of transfer

Định nghĩa Deed of transfer là gì?

Deed of transferChứng thư chuyển nhượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deed of transfer - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tài liệu (công cụ) mà nhờ đó quyền sở hữu một tài sản đã đăng ký (như đất đai hoặc chứng khoán) được chuyển từ người bán nó để mua nó. Còn được gọi là chuyển việc làm.

Definition - What does Deed of transfer mean

Document (instrument) by which ownership of a registered property (such as land or securities) is conveyed from its seller to its buyer. Also called transfer deed.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *