Deep discount bond

Định nghĩa Deep discount bond là gì?

Deep discount bondTrái phiếu giảm giá sâu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deep discount bond - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giao dịch trái phiếu với giá giảm 20 phần trăm hoặc nhiều mệnh giá của nó. Đây là một lỗi thường xảy ra với trái phiếu zero-coupon, nhưng cũng có thể xảy ra với trái phiếu có lãi suất vì những lý do như quá thấp lãi suất hoặc một plunge đột ngột trong xếp hạng tín dụng tổ chức phát hành trái phiếu. trái phiếu giảm giá sâu đánh giá cao nhanh hơn so với các loại trái phiếu khi lãi suất thị trường giảm, và giảm giá nhanh hơn khi giá tăng.

Definition - What does Deep discount bond mean

Bond trading at a discount of 20 percent or more of its par value. It is a common occurrence with zero-coupon bonds, but may also happen with interest bearing bonds for reasons such as too low an interest rate or a sudden plunge in the bond issuer's credit rating. Deep discount bonds appreciate faster than other types of bonds when market interest rates fall, and depreciate faster when the rates rise.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *