Deep out of money option

Định nghĩa Deep out of money option là gì?

Deep out of money optionRa sâu sắc về lựa chọn tiền. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deep out of money option - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lựa chọn khó có thể đi vào tiền trước khi hết hạn.

Definition - What does Deep out of money option mean

Option unlikely to go in the money prior to expiration.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *