Default rate

Định nghĩa Default rate là gì?

Default rateTốc độ mặc định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Default rate - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lãi suất mà các ngân hàng hoặc các tổ chức cho vay sẽ tính phí cho những khách hàng đang không thực hiện thanh toán về nghĩa vụ cho vay của họ, cũng như cho những người vào cuối ngày thanh toán của họ cho một hạn mức tín dụng.

Definition - What does Default rate mean

An interest rate that banks or lending institutions will charge to those customers who are not making payments on their loan obligations, as well as to those who are late on their payments to a line of credit.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *