Default risk

Định nghĩa Default risk là gì?

Default riskRủi ro vỡ nợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Default risk - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiếp xúc với tổn thất do không thanh toán bởi một khách hàng vay hiện nghĩa vụ tài chính khi nó trở nên phải nộp. Rủi ro có liên quan đến uy tín của người vay và được đưa vào tài khoản khi thiết lãi suất trên khoản vay được yêu cầu.

Definition - What does Default risk mean

Exposure to loss due to non-payment by a borrower of a financial obligation when it becomes payable. Default risk is related to the credit worthiness of the borrower and is taken into account when setting interest rate on the requested loan.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *