Defective condition

Định nghĩa Defective condition là gì?

Defective conditionTình trạng khiếm khuyết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defective condition - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhà nước là inordinately hoặc quá mức nguy hiểm do các khiếm khuyết đó là vốn có trong một mục, hoặc có liên quan đến việc sử dụng nó.

Definition - What does Defective condition mean

State of being inordinately or unduly dangerous due to defects that are inherent in an item, or are associated with its use.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *