Defective contract

Định nghĩa Defective contract là gì?

Defective contractHợp đồng khiếm khuyết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defective contract - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng có giá trị mà thiếu túc quy phạm pháp luật do, ví dụ, để không chính xác hoặc không đầy đủ sau đây của một thủ tục cần thiết hoặc theo luật định, và có thể không được thi hành bởi tòa án.

Definition - What does Defective contract mean

Valid contract which lacks legal sufficiency due, for example, to incorrect or incomplete following of a required or statutory procedure, and may not be enforceable by the courts.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *