Defects per million opportunities (DPMO)

Định nghĩa Defects per million opportunities (DPMO) là gì?

Defects per million opportunities (DPMO)Lỗi trên một triệu cơ hội (DPMO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defects per million opportunities (DPMO) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thước đo về số lỗi xảy ra trong một quá trình kinh doanh hay sản xuất. Một quá trình có thể có nhiều cơ hội cho các lỗi mỗi lần xuất hiện. Số lượng lỗi trên một triệu cơ hội được sử dụng để thiết lập một mức độ cơ bản về hiệu suất, và để đo lường lợi nhuận trong hoạt động như các dự án cải tiến quy trình được thực thi. Phương pháp Six Sigma nhằm mục đích tối đa là 3,4 lỗi trên mỗi triệu cơ hội.

Definition - What does Defects per million opportunities (DPMO) mean

A measure of the number of errors occurring in a business or manufacturing process. A process can have multiple opportunities for error per occurrence. The number of defects per million opportunities is used to establish a baseline level of performance, and to measure gains in performance as process improvement projects are executed. The Six Sigma methodology aims for a maximum of 3.4 defects per million opportunities.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *