Defects per unit (DPU)

Định nghĩa Defects per unit (DPU) là gì?

Defects per unit (DPU)Khiếm khuyết trên một đơn vị (DPU). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Defects per unit (DPU) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số liệu được sử dụng trong Six Sigma và các phương pháp cải tiến quy trình khác. Các khiếm khuyết quan sát cho mỗi giá trị đơn vị được sử dụng để tính toán các khiếm khuyết cho mỗi giá trị Triệu Cơ hội cho một quá trình, do đó được sử dụng để đánh giá chất lượng tổng thể của sản lượng quá trình và để xác định lĩnh vực mà quá trình có thể được cải thiện.

Definition - What does Defects per unit (DPU) mean

A metric used in Six Sigma and other process improvement methodologies. The observed defects per unit value is used to calculate the Defects per Million Opportunities value for a process, which in turn is used to assess the overall quality of the process output and to determine areas in which the process can be improved.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *