Deferred charge

Định nghĩa Deferred charge là gì?

Deferred chargePhí chậm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deferred charge - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí đó được hạch toán-cho trong tương lai (và không có trong các kỳ kế toán trong đó nó được phát sinh) vì lợi ích tương lai dự kiến ​​của nó, hoặc tuân thủ các yêu cầu của phù hợp với chi phí với doanh thu. phí trả chậm bao gồm khởi động chi phí, tài trợ chi phí cho các khoản nợ dài hạn, chi phí của chiến dịch quảng cáo, vv, và được thực hiện như một tài sản phi hiện hành về khấu hao cân đối kế toán chưa giải quyết. trái ngược với chi phí trả trước (như bảo hiểm, lãi suất, tiền thuê nhà) chi phí trả chậm thường kéo dài trong một thời gian dài (thường năm năm trở lên) và xảy ra thường xuyên. Vì họ không có chất vật lý (tiền mặt realizability) và không thể được sử dụng trong việc giảm tổng nợ phải trả, phí trả chậm được trừ vào tổng tài sản của công ty khi tính toán chỉ tiêu tài chính.

Definition - What does Deferred charge mean

Cost that is accounted-for in the future (and not in the accounting period in which it is incurred) because of its anticipated future benefit, or to comply with the requirement of matching costs with revenues. Deferred charges include start up costs, financing costs for long-term debt, costs of advertising campaigns, etc., and are carried as a non-current asset on the balance sheet pending amortization. in contrast to prepaid expenses (such as insurance, interest, rent) deferred charges usually extend over a long period (often five years or more) and occur infrequently. Since they have no physical substance (cash realizability) and cannot be used in reducing total liabilities, deferred charges are subtracted from the total assets of the firm when computing financial ratios.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *