Deferred distribution

Định nghĩa Deferred distribution là gì?

Deferred distributionPhân phối thu nhập hoãn lại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deferred distribution - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Theo quy định IRS, trong những hoàn cảnh nhất định, một số tiền xác định có thể được coi là thu nhập chịu thuế mặc dù không có tiền mặt đã thực sự được phân phối. Ví dụ, nếu bạn mất một khoản vay đối với một kế hoạch hưu trí thuận lợi về thuế và rời khỏi công ty trước khi nó được hoàn trả đầy đủ, dư chưa thanh toán sẽ bị đánh thuế như thu nhập.

Definition - What does Deferred distribution mean

Under IRS regulations, in certain circumstances, a specified sum of money may be treated as taxable income even though no cash has actually been distributed. For instance, if you take a loan against a tax advantaged retirement plan and leave the company before it is fully repaid, the unpaid balance will be taxed as income.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *