Deferred gain on sale of home

Định nghĩa Deferred gain on sale of home là gì?

Deferred gain on sale of homeTăng chậm trên bán nhà. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deferred gain on sale of home - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một luật thuế cho phép chủ nhà để trì hoãn việc đạt được của họ về bán nhà ở với điều kiện là số tiền thu được sử dụng để mua một ngôi nhà đắt tiền hơn. Quy tắc này được thay bằng Đạo luật cứu trợ thuế của năm 1997.

Definition - What does Deferred gain on sale of home mean

A tax law that allows homeowners to defer their gain on sale of residences provided that the proceeds are used to purchase a more expensive home. This rule is now superseded by the Tax Relief Act of 1997.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *