Deferred group annuity

Định nghĩa Deferred group annuity là gì?

Deferred group annuityNiên kim nhóm thu nhập hoãn lại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deferred group annuity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng niên kim nhóm cho phép để mua hàng năm của một, niên kim hoãn trả tiền cho mỗi người trong nhóm. Tổng các khoản thanh toán niên kim thường bắt đầu vào lúc nghỉ hưu.

Definition - What does Deferred group annuity mean

A group annuity contract that allows for the annual purchase of a paid-up, deferred annuity for each one in the group. The total of the annuity payments usually begins at retirement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *