Demerit good

Định nghĩa Demerit good là gì?

Demerit goodBị trừ tốt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Demerit good - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tốt mà được coi là không lành mạnh hoặc làm hư hỏng một cách nào đó. Một điều đáng chê tốt có thể được thể chất có hại (thuốc lá), tinh thần độc hại (cờ bạc), hoặc có hại về mặt đạo đức (mại dâm). Trong nhiều trường hợp, hàng hóa bị trừ phải chịu thuế bổ sung trong một nỗ lực để giảm tiêu thụ; các khoản thuế thường được gọi là thuế tội lỗi.

Definition - What does Demerit good mean

A good which is considered unhealthy or damaging in some way. A demerit good can be physically harmful (cigarettes), mentally harmful (gambling), or morally harmful (prostitution). In many cases, demerit goods are subject to additional taxes in an effort to reduce consumption; these taxes are frequently known as sin taxes.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *