Detergent

Định nghĩa Detergent là gì?

DetergentChất tẩy rửa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Detergent - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đại lý giúp để loại bỏ bụi bẩn và dầu mỡ khỏi bề mặt xốp (như vải, quần áo, không xử lý gỗ) và / hoặc các bề mặt không xốp (như kim loại, nhựa, gỗ được xử lý) làm sạch. Tất cả các chất tẩy rửa được thực hiện chủ yếu của xà phòng hoặc hoạt động bề mặt.

Definition - What does Detergent mean

Cleaning agent that helps to remove dirt and grease from porous surfaces (such as fabrics, clothes, non-treated wood) and/or non-porous surfaces (such as metals, plastics, treated wood). All detergents are made principally of soaps or surfactants.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *