Deterioration

Định nghĩa Deterioration là gì?

DeteriorationGiảm giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deterioration - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạ về hiệu quả hoặc đặc tính vật lý (màu sắc, nhất quán, mùi, vv) của một chất do bao bì bị lỗi hoặc điều kiện bảo quản bình thường.

Definition - What does Deterioration mean

Downgrading of the effectiveness or physical characteristics (color, consistency, odor, etc.) of a substance due to faulty packaging or abnormal storage conditions.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *