Determinism

Định nghĩa Determinism là gì?

DeterminismThuyết định mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Determinism - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Niềm tin rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này tùy thuộc vào một luật phổ quát: mỗi sự kiện sau từ một nguyên nhân và gây ra một sự kiện tiếp theo để làm theo. Vì vậy, trong khi không có gì được xác định trước, bất cứ điều gì xảy ra dưới một tập hợp các tình huống được xác định bởi những tùy chọn đã có sẵn và hành động những gì đã được thực hiện hay không thực hiện. Dựa trên giả định rằng chỉ có một số hạn chế về tương lai có thể (mà thường bị hạn chế hoặc hạn chế bởi hiện tại lực lượng ngày và các công trình điện) triết lý này mâu thuẫn với các ý tưởng về trao quyền và giảm thiểu tầm quan trọng của sự lựa chọn của con người và ra quyết định. Được tổ chức bởi nhiều như một sự thật hiển nhiên hay luật cơ bản nhất của thiên nhiên, nó được coi người khác như chỉ đơn thuần là một quy luật của mà không thể chứng minh hay bác bỏ. Không nên nhầm lẫn với thuyết định mệnh trong đó nêu rằng mỗi sự kiện được xác định trước, và không có gì những gì người ta có thể hoặc không thể làm có thể thay đổi nó.

Definition - What does Determinism mean

Belief that all things in the world are subject to a universal law: every event follows from a cause and causes a next event to follow. Therefore, while nothing is predetermined, whatever happens under a given set of circumstances is determined by what options were available and what actions were taken or not taken. Based on the assumption that there are only a limited number of possible futures (which are constrained or circumscribed by present day forces and power structures) this philosophy contradicts the idea of empowerment and minimizes the importance of human choice and decision making. Held by many as a self-evident truth or the most fundamental law of nature, it is regarded by others as merely a rule of thumb which cannot be proved or disproved. Not to be confused with fatalism which states that every event is predetermined, and nothing what one may or may not do can change it.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *