Deterministic inventory control

Định nghĩa Deterministic inventory control là gì?

Deterministic inventory controlKiểm soát hàng tồn kho xác định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deterministic inventory control - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp dựa trên giả định rằng tất cả các thông số và biến kết hợp với một hàng tồn kho được biết hoặc có thể được tính toán một cách chắc chắn, và rằng thời gian bổ sung chính là hằng số và không phụ thuộc vào nhu cầu. Xem thêm xác suất [ngẫu nhiên] kiểm soát hàng tồn kho.

Definition - What does Deterministic inventory control mean

Method based on the assumption that all parameters and variable associated with an inventory are known or can be computed with certainty, and that the replenishment lead time is constant and independent of the demand. See also probabilistic [stochastic] inventory control.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *