Deterministic

Định nghĩa Deterministic là gì?

DeterministicXác định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deterministic - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuật toán, mô hình, thủ tục, quy trình, vv mà dẫn đến hành vi là hoàn toàn xác định bởi trạng thái ban đầu và các đầu vào của nó, và đó không phải là ngẫu nhiên hay ngẫu nhiên. Các quy trình, dự án chỉ có một kết quả được cho là xác định kết quả của họ là 'được xác định trước.' Một thuật toán xác định, ví dụ, nếu có thông tin đầu vào tương tự sẽ luôn tạo ra những thông tin đầu ra tương tự.

Definition - What does Deterministic mean

Algorithm, model, procedure, process, etc., whose resulting behavior is entirely determined by its initial state and inputs, and which is not random or stochastic. Processes or projects having only one outcome are said to be deterministic their outcome is 'pre-determined.' A deterministic algorithm, for example, if given the same input information will always produce the same output information.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *