Detriment

Định nghĩa Detriment là gì?

DetrimentTổn hại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Detriment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Thiệt hại, gây tổn hại, tổn thương hoặc thiệt hại phải chịu đựng bởi một người hoặc tài sản.

Definition - What does Detriment mean

1. Damage, harm, injury, or loss suffered by a person or property.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *