Development stage enterprise

Định nghĩa Development stage enterprise là gì?

Development stage enterprisePhát triển doanh nghiệp giai đoạn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Development stage enterprise - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một doanh nghiệp có chức năng chủ yếu tập trung vào giới thiệu bản thân, và đáp ứng một trong các tiêu chí sau: (1) dự định hoạt động chính chưa bắt đầu, hoặc (2) hoạt động chính đã bắt đầu, nhưng đã có không có thu nhập lớn. Nói chung nguyên tắc kế toán chấp nhận được áp dụng cho các doanh nghiệp giai đoạn phát triển trong cùng một cách như các công ty thành lập. Báo cáo tài chính chỉ ra rằng kinh doanh là một doanh nghiệp giai đoạn phát triển và mô tả quá trình phát triển. lỗ ròng lũy ​​kế được báo cáo trong bảng cân đối như "thâm hụt tích lũy trong giai đoạn phát triển." Doanh thu và chi phí tích lũy từ đầu công việc kinh doanh được báo cáo trong báo cáo thu nhập. Các nguồn và sử dụng nguồn vốn tích lũy từ đầu của doanh nghiệp được thể hiện trong báo cáo kết quả tình hình tài chính. Trong năm đầu tiên của nó như là một công ty được thành lập, các doanh nghiệp phải tiết lộ rằng trước đây nó đã được báo cáo là một doanh nghiệp giai đoạn phát triển.

Definition - What does Development stage enterprise mean

A business whose primary functions center on launching itself, and which meets one of the following criteria: (1) the intended main operations have not begun, or (2) main operations have begun, but there has been no major income. Generally Accepted Accounting Principles are applied to development stage enterprises in the same way as established companies. The financial statements indicate that the business is a development stage enterprise and describe the development process. Accumulated net losses are reported in the balance sheet as "deficit accumulated during the development stage." Revenue and expense accumulated from the beginning of the business are reported in the income statement. The sources and uses of funds accumulated from the beginning of the business are shown in the statement of financial position. In its first year as an established company, the business must reveal that it was previously reported as a development stage enterprise.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *