Development stage

Định nghĩa Development stage là gì?

Development stageGiai đoạn phát triển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Development stage - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một giai đoạn mà sản phẩm của công ty vẫn còn nằm trên nghiên cứu và phát triển. Tại giai đoạn này, ít hoặc không có thu được thu được như công ty chủ yếu phát sinh chi phí chứ không phải thực hiện bất kỳ bán hàng.

Definition - What does Development stage mean

A stage where the firm's product is still on research and development. At this period, little or no revenues are earned as the firm mostly incurs costs rather than making any sales.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *