Development strategy

Định nghĩa Development strategy là gì?

Development strategyChiến lược phát triển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Development strategy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ba chiến lược cơ bản là: (1) Incremental: Cách tiếp cận chậm nhưng ổn định (không cố gắng một bước nhảy vọt), trong đó một kết quả cuối cùng đã được hình thành nhằm mục đích cho. (2) tiến hóa: Chậm nhưng ổn định phương pháp (không cố gắng một bước nhảy vọt), trong đó không có kết quả cuối cùng trước khi thụ thai nhưng mỗi thiết kế liên tiếp hoặc sản phẩm là một sự tinh tế của tuần trước. (3) thiết kế Đại: Tổng số chuyển đổi thông qua một cách tiếp cận đúng-the-lần đầu.

Definition - What does Development strategy mean

Three basic strategies are: (1) Incremental: Slow but steady approach (without attempting a leap) in which an already conceived end result is aimed for. (2) Evolutionary: Slow but steady approach (without attempting a leap) in which there is no pre-conceived end result but each successive design or product is a refinement of the previous one. (3) Grand design: Total transformation through a right-the-first-time approach.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *