Direct written premium

Định nghĩa Direct written premium là gì?

Direct written premiumPhí bảo hiểm bằng văn bản trực tiếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Direct written premium - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền bảo hiểm đã được thu thập, trước khi trừ đi bất kỳ phí bảo hiểm gửi đến tái bảo hiểm.

Definition - What does Direct written premium mean

The amount of the premiums that have been collected, before deducting any premiums sent to reinsurers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *