Directory services

Định nghĩa Directory services là gì?

Directory servicesDịch vụ thư mục. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Directory services - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quản trị mạng và / hoặc cơ sở người dùng truy cập được cung cấp bởi một phần mềm mạng đó liệt kê tất cả nguồn lực sẵn có (chẳng hạn như các ứng dụng, các nguồn dữ liệu, tập tin, thiết bị ngoại vi), và thông tin về người dùng, trên mạng. dịch vụ thư mục liệt kê các nguồn tài nguyên như tên có ý nghĩa thay vì như địa chỉ logic hay vật lý. Còn được gọi là dịch vụ tên.

Definition - What does Directory services mean

Network administrator and/or user access facility provided by a networking software that lists all available resources (such as applications, data sources, files, peripherals), and information about users, on the network. Directory services list these resources as meaningful names instead of as logical or physical addresses. Also called name services.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *