Directory

Định nghĩa Directory là gì?

DirectoryDanh mục. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Directory - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tủ hồ sơ' của một thiết bị lưu trữ dữ liệu (đĩa, CD, DVD), trong đó dữ liệu (dưới dạng file) được nhóm lại và liệt kê trong một giống như bước cách (thứ bậc) cho phép người dùng truy cập trực tiếp đến bất kỳ tập tin. Một thư mục giống như một cơ sở dữ liệu nhỏ mà từ đó thông tin là đọc nhiều thường xuyên hơn nó được ghi vào. Sự khởi đầu hoặc 'đỉnh nhất' thư mục được gọi là 'thư mục gốc' mà có thể, và thường không, có thư mục cấp dưới gọi là 'tiểu thư' mà cũng có thể có riêng thư mục con của họ, và vân vân xuống số cấp cho phép bởi hệ điều hành (OS). Trong tất cả các giao diện người dùng đồ họa (GUI) dựa OS (Linux, hệ điều hành MacOS, Solaris, Windows), thư mục có tên có ý nghĩa và được hiển thị là 'thư mục' mà có thể chứa các thư mục lồng nhau khác (thư mục con). Tuy nhiên, các thư mục là 'logic' và không phân 'chất' của một phương tiện lưu trữ dữ liệu và bất kỳ tập tin trong thư mục nào có thể mở rộng để điền vào tất cả các không gian lưu trữ có sẵn.

Definition - What does Directory mean

Filing cabinet' of a data-storage device (disk, CD, DVD) in which data (as files) is grouped and listed in a step-like (hierarchical) manner for allowing direct user access to any file. A directory is like a small database from which information is read much more often than it is written to. The beginning or 'top most' directory is called the 'root directory' which can, and often does, have lower level directories called 'sub-directories' which too can have their own sub-directories, and so on down to number of levels allowed by the operating system (OS). In all graphical user interface (GUI) based OSs (Linux, MacOS, Solaris, Windows), directories have meaningful names and are shown as 'folders' which can contain other nested folders (sub-directories). However, directories are 'logical' and not 'physical' subdivisions of a data storage media and any file in any directory may expand to fill all of the available storage space.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *