Disaster area

Định nghĩa Disaster area là gì?

Disaster areaVùng bị thiên tai. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Disaster area - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khu vực địa lý gần đây bị ảnh hưởng bởi một thảm họa lớn và chính thức tuyên bố (theo một thống đốc, thủ tướng, chủ tịch, vv) như vậy. Mục đích của tuyên bố này là cung cấp cho giảm thuế và các loại trợ cấp xã hội, chẳng hạn như bồi thường bằng tiền mặt và / hoặc các khoản vay mềm tiên tiến ở dưới giá thị trường (trong thời hạn quy định) để thuận lợi cho việc phục hồi kinh tế của các nạn nhân của thảm họa và phục hồi của thương mại hoạt động trong khu vực đó.

Definition - What does Disaster area mean

Geographical area recently affected by a major disaster and officially declared (by a governor, prime minister, president, etc.) as such. The purpose of this declaration is to provide tax relief and other types of public assistance, such as cash compensation and/or soft loans advanced at below market rates (for a specified period) to facilitate the economic rehabilitation of the disaster's victims and recovery of commercial activity in that area.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *