Distribution policy

Định nghĩa Distribution policy là gì?

Distribution policyChính sách phân phối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Distribution policy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chính sách của công ty sẽ phác thảo về các thông điệp và dữ liệu có thể được chia sẻ và phân phối khắp các bộ phận khác nhau và các phòng ban của công ty. chính sách phân phối của một công ty cũng có thể ảnh hưởng đến cách các tài liệu được nộp.

Definition - What does Distribution policy mean

A corporate policy outlining how messages and data can be shared and distributed throughout the various divisions and departments of the company. A company's distribution policy can also affect how documents are filed.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *